ZAPISNIK 6. SEJE OO PKSB

6. srečanja Ožjega odbora PKSB, ki je potekalo v četrtek, 7. marca 2019, ob 20. uri v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani.

Prisotni: Nada Blažko, Tomaž Bric, Nejc Štucin, Tomaž Polanec, Blaž Kramarič, bogoslovec Janez Meglen in predsednik PKSB Tilen Oberwalder Zupanc.

Opravičen: Andrej Hostnik.

1. Pregled zapisnika

Tilen O. prebere zapisnik – predvsem z ozirom na sklepe.

Člani OO podajo komentarje: glede denarja za pogostitev na vseslovenskem srečanju: ga. Milena ga zavrača, odločimo se, da ga imamo za rezervo. Za njen dar se ji zahvalimo na okrogli mizi. Pismo zahvale sestavi Tomaž P.

Na zapisnik ni bilo drugih pripomb.

2. Priprava okrogle mize

Najverjetneje bo okrogla miza 12. aprila ob 17. uri (odvisno od gosta).

Predlagani gost na okrogli mizi, p. Nikolaj Aracki, ne more priti. Drugi predlogi: nekdo, ki bi predaval o varnosti, o obnovi … Na koncu ugotovimo, da je še zmeraj želja, da bi ostali na duhovno/liturgično/bogoslužnem vidiku. Predlagani gostje so: Stanislav Lipovšek, Slavko Krajnc, Karel Gržan, Anton Štrukelj, Janez Ferkolj. Za gosta poskrbita Tilen O. in Janez M do 15. marca.

Za prostor se dogovori Janez M., mogoče bi bilo dobro za rezervo zagotoviti kakšen večji prostor. Na koncu sklenemo, da lahko ostane pri istem prostoru kot lansko leto.

Člani OO se dobimo 1 uro pred srečanjem (ob 16h), da se za vse dogovorimo (oz. po zmožnostih glede na oddaljenost, službo …) Nejc Š. naredi plakat. Eden od članov OO pred srečanjem skrbi za usmerjanje gostov.

Dnevni red sestavita Tilen O. in Janez M. Pošljeta ga OO, da ga potrdi. Vabilo se objavi na spletno stran (Tomaž P.), pošlje se ga na maile pritrkovalcem, na maile duhovnikom, v Sporočila slovenskih škofij (Janez M. in Tilen O.). Poleg tega pa še v Družini in na Radiu Ognjišče (poskrbi Nada B.).

Na okrogli mizi vprašamo glede prestavitve okrogle mize na soboto (in oblika bolj v obliki posveta).

Za fotografiranje okrogle mize poskrbi Blaž K.

Za pogostitev poskrbi Tilen O. – po možnosti v semenišču. Darilo za gosta priskrbi Nada B.

3. Predlog reorganizacije PKSB

Tilen O. in Janez M. sta se pozanimala glede možnosti, predstavi jih Janez M. (imamo 5 možnosti):

 • društvo (pred državo): potrebujemo TRR, sedež društva …
 • javno cerkveno združenje (ga potrdi SŠK, pred državo nič): smo pod Cerkvijo, imamo nekakšno veljavo
 • gremo pod Slovensko Cecilijino društvo (oni niso pod cerkvenim okriljem)
  • ustanovimo sekcijo pri njih, društvo se razdeli na dva dela
 • društvo in združenje hkrati (pred državo in cerkveno)
  • ta predlog izgleda najboljši
  • pred državo: TRR, naslov …
  • poleg tega uskladimo tudi s SŠK, ki mora statut potrditi
  • smiselno bi bilo, da bi bil predsednik društva del Slovenske liturgične komisije
  • člani društva bi bili tudi tisti, ki so po škofijah odgovorni za zvonove
 • nič

Komentarji: vprašanje je, kako bi funkcioniralo sodelovanje s Cecilijinim društvom. Z njimi bi morda pridobili veljavo kot cerkveni glasbeniki, pevci bi nas morda imeli za sebi enake. Če se jim želimo pridružiti, moramo imeti jasne cilje. Smiselno bi bilo, da se takoj v začetku statuta določi, da sta to dve ločeni veji.

Pri društvu nastanejo stroški (TRR, računovodstvo) cca. 200 €.

Glede cerkvenega združenja: pozanimati se je treba pri škofu Turnšku glede članstva v Slovenski liturgični komisiji – SLK (on je predsednik). Dobro si je tudi pridobiti enega škofa pri Slovenski škofovski konferenci – SŠK, da nas vzame pod svoje okrilje, mu predstaviti cel projekt in ga dati v potrditev.

O tem ne bi debatirali na okrogli mizi – odločitev sprejme OO in predstavi idejo na okrogli mizi.

Vsi se strinjamo, da je najboljši predlog, da gremo v društvo pred državo in cerkveno združenje skupaj. Za urejanje je potrebno ustanoviti iniciativni odbor, ki mora zagotoviti statut in sklicati občni zbor z ustanovnimi člani. Vprašanje je, ali je potrebno za cerkveno stran potrebno sestaviti poseben statut. Statut mora potrditi SŠK.

4. Razno

Janez M. na srečanje prinese stvari iz arhiva PKSB. Ta je last semenišča, je del zgodovine semenišča in mora kljub reorganizaciji ostati v njem, imamo pa možnost, da vsebino digitaliziramo. Ko se bo gradivo popisalo, bo možnost za to.

Nejc Š. pripomni, da bi bilo tudi zdaj smiselno, da se srečanja posname – na okrogli mizi se vpraša, če je kdo pripravljen to delati.

 

Predlogi za pokrajinska srečanja:

Koper: 5. 5., Podnanos, žpk Tomaž Kodrič

Novo mesto: Semič, žpk Luka Zidanšek

Ljubljana: Videm-Dobrepolje, žpk Franc Škulj

Maribor: Trnovska vas

Vseslovensko: Benedikt v Slovenskih Goricah

 

Srečanje smo zaključili ob 22.30. Sledila je še pogostitev.

 

Zapisnik sestavil Tilen Oberwalder Zupanc.

 

 

nalagam novice...